"มหาเจดีย์ชเวดากอง" เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า ตามประวัติเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

 


Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge